miercuri, 15 mai 2013

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA


MOTTO:  ŞCOALA NOASTRĂ OFERĂ PAŞAPORT EDUCAŢIONAL

<!--[if !supportLists]-->1.        <!--[endif]-->Motivarea proiectului
Pentru ca elevul, ca principal beneficiar al unor servicii educaţionale de calitate să se identifice cu o viitoare personalitate competentă, comunicativă, activă în societate, şcoala trebuie să promoveze valori, norme şi principii sănătoase de viaţă.
Prezentul Proiect de Dezvoltare Intituţională gândit pentru perioada 2012-2016 s-a realizat în urma unei analize obiective a mediului intern şi extern a şcolii și în urma reevaluării structurii documentului. S-au luat în considerare ideile membrilor grupului de lucru închegat, rapoartele de la nivelul comisiilor metodice, ale departamentelor funcţionale din şcoală cât şi propunerile venite din partea elevilor şi a părinţilor, a reprezentanţilor administraţiei locale.
Ne-am propus ca în următorii patru ani să ne asumăm intenţia de dezvoltare a şcolii noastre, aşa încât să răspundem expectanţelor clienţilor noştri.
Prezentul document are ca suport bibliografic Ghidul pentru elaborarea planului de dezvoltare al școlii, MEN, București, 2007.
Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale „ Carmen Sylva” Horia este un document strategic, public şi supus în permanenţă îmbunătăţirii.
<!--[if !supportLists]-->2.        <!--[endif]-->Structura
<!--[if !supportLists]-->2.1.   <!--[endif]-->Diagnoza mediului intern şi extern
<!--[if !supportLists]-->2.2.   <!--[endif]-->Viziunea
<!--[if !supportLists]-->2.3.   <!--[endif]-->Misiunea
<!--[if !supportLists]-->2.4.   <!--[endif]-->Ţinte (scopuri) stategice
<!--[if !supportLists]-->2.5.   <!--[endif]-->Abordări strategice
<!--[if !supportLists]-->2.6.   <!--[endif]-->Rezultate aşteptate
<!--[if !supportLists]-->2.7.   <!--[endif]-->Monitorizare şi evaluare
<!--[if !supportLists]-->2.8.   <!--[endif]-->Programe de implementare tactică
<!--[if !supportLists]-->2.9.   <!--[endif]-->Echipa de proiect
<!--[if !supportLists]-->2.10.<!--[endif]-->Planuri operaţionale
<!--[if !supportLists]-->2.11.<!--[endif]-->Plan operaţional 2012-2013
2.1. .Diagnoza mediului intern si extern
1.Analiza cantitativă
a)       <!--[endif]-->Titulatura oficială a  şcolii : ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CARMEN SYLVA”
b)       <!--[endif]-->Adresa: Şcoala este situată în satul Horia, pe strada Alexandru cel Bun,  nr. 1, telefon/fax 0233/747309, e-mail scoalahoria_neamt@yahoo.com şi oferă servicii educaţionale comunităţii satului Horia.  
) Scurt istoric al şcolii: Şcoala Gimnazială Carmen Sylva”, fosta Şcoală cu Clasele I-VIII se află poziţionată la intersecţia drumului european E-85 cu drumul judeţean Roman –Piatra Neamţ, pe una dintre terasele câmpiei terminale a râului Moldova, în cadrul Moldova-Siret, pe podişul Moldovei.
În a doua jumătate a secolului trecut, satul Elisabeta Doamna  s-a încadrat în tendinţele generale ale epocii, astfel încât a avut loc un fenomen de introducere în reţeaua şcolară a copiilor neştiutori de carte. Din surse orale ( documentele oficiale lipsind), se atestă faptul că satul Horia s-a dezvoltat în urma Reformei agrare din anul 1878. Fiind înfiinţată la iniţiativa reginei Elisabeta, noua aşezare a beneficiat de serviciile unui arhitect belgian de origine germană, pentru proiectare şi a primit numele întemeietoarei: Elisabeta Doamna.
Astfel,  în anul 1892 se înfiinţează şcoala din satul Elisabeta Doamna, actual Horia.
În satul Elisabeta Doamna şcoala are o istorie de 120 de ani şi a funcţionat în camere închiriate de la Banca Populară Independenţa până în anul 1928 când s-a mutat în corpul B din curtea şcolii Horia. Din anul 1910 până în anul 1928 în satul Elisabeta Doamna a funcţionat o Şcoală de Fete în spiritul educării femeilor ca o necesitate în regenerarea poporului ca o recomandare din parte autorităţilor.
În vecinătatea şcolii se află grădiniţa Horia, construită în 1974, o clădire cu două etaje ce numără 6 săli de clasă, dintre care una destinată bibliotecii comunale.
În  iunie 2012 s-a recepţionat parţial noua clădire a şcolii, aparţinând domeniului public al comunei Horia, mărginită pe trei laturi de drumul european E 85 spre Bacău, drumul naţional DN15 D spre Piatra-Neamţ, str. Simion Bărnuţiu. Clădirea școlii ocupă o suprafață de 10.129 mp, având următoarele resurse spatiale:
- parter: 2 săli de clasă, un spațiu pentru depozitat ,,Cornul și laptele”,  un spațiu pentru centrală termică, un grup sanitar pentru fete, un grup sanitar pentru băieți, un grup sanitar pentru profesori, un vestibul, casa scării  și holuri.
- Etaj I: 2 săli de clasă, trei birouri, un spațiu de depozitare, un grup sanitar pentru fete și un grup sanitar pentru băieți, casa scării și hol.
Tâmplăria ușilor  din interiorul clădirii este din termopan PVC, de culoare alb. Tâmplăria ușilor exterioare precum și a geamurilor este din termopan PVC de culoare maron.
Acoperișul școlii este tip şarpantă cu învelitoare din tablă oțel tip țiglă, cu protecție anticorozivă, culoarea maron.
Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local al Primăriei Horia, venituri extrabugetare realizate din  închirieri de teren, donaţii şi  sponsorizări, precum şi sprijinul financiar primit de la Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.
)        <!--[endif]-->Resurse umane
·    <!--[endif]-->Elevi
În şcoală şi grădiniţă sunt instruiţi şi educaţi 333 de elevi, repartizaţi în 3 grupe de preşcolari ( 73), 8 clase la ciclul primar (151) şi 5 clase la ciclul gimnazial ( 109)
În ultimii ani, numărul de elevi a scăzut din cauza transferurilor la şcoli din municipiul Roman sau plecarea părinţilor în străinătate.
Promovabilitate 2008- 2012
Nivel de înv.
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Îns.
Pr.
%
Îns.
Pr.
%
Îns.
Pr.
%
Îns.
Pr.
%
I-IV
132
131
99,24
128
122
95,31
131
120
91,6
133
127
95,48
V-VIII
139
132
94,96
129
121
93,79
127
120
94,48
117
112
95,72
Tezele cu subiect unic şi Evaluarea Naţională 2008-
Evaluare Naţională 2009-2012
Participare cu rezultate bune şi foarte bune la olimpiade şi concursuri şcolare: peste 150 de premii obţinute de elevi la concursuri extraşcolare,
<!--[if !supportLists]-->·    <!--[endif]--> Cadre didactice
În anul şcolar 2012-2013 şcoala are un număr de 25 de cadre didactice din care:
 Nivel preşcolar: 1 prof. înv. preşcolar- titular-
 2 educatoare- pensionare / plata cu ora
Nivel primar:    7 prof. înv. primar – titular
1 învăţător pensionar/ plata cu ora
Nivel gimnazial: 11 profesori titulari ( 6 cu normă întreagă în şcoală)
2 suplinitori calificaţi
1 prof. fără studii corespunzătoare
Sub aspectul pregătirii profesionale şi al calităţii actului educaţional, la nivelul şcolii noastre se remarcă   ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I. Este semnificativă, de asemenea, participarea efectivă  la procesul de reformă a învăţământului, colectivul didactic cuprinzând 3 profesori metodişti ai ISJ Neamţ şi  3 profesori mentori.   Anual, în urma evaluării activităţii personalului didactic de predare, Consiliul de Administraţie al şcolii a acordat 100% calificativul Foarte bine.                           
<!--[if !supportLists]-->·    <!--[endif]-->Personal didactic auxiliar
Este format dintr-un secretar şef, un bibliotecar (1/2 normă) şi un contabil (1/2 normă)
<!--[if !supportLists]-->·    <!--[endif]-->Personal nedidactic
Activitatea de administraţie este asigurată de 2 îngrijitoare, un muncitor de întreţinere şi 1 şofer pe microbuzul şcolii.
<!--[if !supportLists]-->·    <!--[endif]-->Resurse materiale funcţionale la 01.09.2012
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->7 săli de clasă dotate cu mobilier nou şi  calculatoare;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->5 săli de clasă în grădiniţă dotate cu mobilier nou;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->1 laborator de fizică – chimie dotat cu mobilier nou;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->1 laborator de biologie;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->CDI dotat cu retea de calculatoare;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->bibliotecă şcolară cu peste 10.000 de volume;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->1 sală de sport insuficient amenajată ;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->teren de sport ;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->25 calculatoare în grădiniţă şi şcoală;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->4 videoproiectoare;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->5 televizoare;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->1 scaner;
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->2 multifuncţionale 
<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->4 imprimante;
                Şcoala este dotată cu centrală telefonică, fax, conectare la internet.
2. Analiza calitativă
<!--[if !supportLists]-->*        <!--[endif]-->Mediul de provenienţă a elevilor: mediul rural
<!--[if !supportLists]-->*        <!--[endif]-->Calitatea personalului didactic: calificat 100 % şi cu performanţe în activitatea didactică
<!--[if !supportLists]-->*        <!--[endif]-->Relaţiile interpersonale sunt bazate pe colaborare, sprijin şi  respect reciproc.
<!--[if !supportLists]-->*        <!--[endif]-->Fluxul informaţional în şcoală se evidenţiază printr-o comunicare eficientă între elevi, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.
<!--[if !supportLists]-->*        <!--[endif]-->Ambianţa din unitatea şcolară presupune   o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.

3. Cultura organizaţională
 În ceea ce priveşte climatul organizaţional îl considerăm deschis, caracterizat prin dinamism şi determinare, iar relaţiile stabilite intre personalul didactic şi nedidactic sunt colegiale, de respect şi de sprijin reciproc, animate de  cooperare, muncă în echipă, dragoste faţă de copii, responsabilitate, entuziasm şi dorinţă de afirmare.
Regulamentul de Ordine Interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.
Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi încearcă să găsească soluţii optime  pentru reducerea disfuncţionalităţilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice
4. Analiza  PESTEL
A.  P- Politici educaţionale
Provenind din medii sociale diferite, elevii sunt diferiţi  în ceea ce priveşte premisele dezvoltării personale, iar  şcoala încearcă să le  minimalizeze şi să le asigure tuturor un  învăţământ incluziv.
a) Legislaţia muncii:  permite angajarea de către şcoala a personalului calificat şi a specialiştilor pentru      compartimentele deficitare;
B.   E- Economic
a) Activitatea economică: reducerea activităţii economice a întreprinderilor din municipiul Roman influenţează bugetele familiilor cu copii de vârstă şcolară;
b) Politica monetară şi valutară: fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afectează contractele de achiziţii pe termen mediu şi lung.
 c) Politica bugetară:  la nivel local, politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare necesare asigurării în condiţii decente pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.
d) Venitul disponibil al familiei: scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor şi apariţia fenomenului de abandon şcolar
C.   S- Social
a)Atitudinea faţă de muncă: atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor şi părinţilor.
b) Rata natalităţii: scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolară generează probleme în proiectarea planului de şcolarizare.
c) Nivelul educaţional: majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire medie.
d) Probleme etnice:în comunitate coexistă  populaţii de etnii diferite ( română şi rromă)
e)Atitudine faţă de religie: se manifestă prin toleranţă  paşnică între membrii comunităţii  apaţinând diferitelor religii.
D.  T- Tehnologic          
a)Dotarea, baza materială
Şcoala şi grădiniţa (2 clădiri) funcţionează  cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ. Circuitul informaţional este asigurat de conectare la internet şi televiziune prin cablu, de bibliotecă dotată cu peste 10.000 de volume.Dezvoltarea tehnicilor informaţionale impune redimensionarea formării profesionale a personalului didactic. Implementarea sistemelor educaţionale inovatoare (AEL) necesită modernizarea actului educaţional tradiţional
Elevii au acces la Internet şi televiziune prin cablu, beneficiind de programe educative precum Animal Planet, National Geographic, Şcoala Discovery.
E.  E- Ecologic
Integrarea în UE presupune respectarea unor norme de protejare a mediului de către şcoli.
Preocupările din domeniul ecologic, din grija pentru generaţiile de mâine, au în vedere reducerea efectelor poluării, utilizarea unor materiale reciclabile.În acest sens, şcoala participă la programe de educaţie ecologică, este înscrisă într-un program de voluntariat, Programul Eco-Şcoala din 2005, în cadrul căruia s-au accesat şi derulat proiecte pe aceeaşi temă. De asemenea, cu sprijinul administraţiei locale, şcoala a beneficiat de reabilitare termică parţială şi face eforturi pentru economisirea resurselor de energie termică, electrică şi de apă.
F. L- Legislativ
Cadrul legislativ specific învăţământului preuniversitar promovează descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ, precum şi adaptarea la strategiile europene şi internaţionale, având următoarele priorităţi: asigurarea calităţii, descentralizare, formare continuă, standarde europene, ofertă educaţională flexibilă, acces la educaţie.
5. Analiza  SWOT
Motivarea stabilirii ţintelor strategice se realizează prin analiza SWOT, cea mai cunoscută metodă de diagnoză şi analiză de nevoi.
I. CURRICULUM
PUNCTE TARI
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Aplicarea corectă a documentelor  curriculare oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi standarde de evaluare,
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Parcurgerea integrală a Curriculumului Naţional,
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Curriculum la decizia şcolii diversificat;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Preocupări în direcţia predării cunoştinţelor prin crearea şi introducerea softului educaţional;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Surse informaţionale bogate: manuale, auxiliare didactice, bibliotecă, CDI,  internet, televiziune prin cablu;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->PUNCTE SLABE
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Oferta CDŞ a şcolii nu satisface în totalitate nevoile educaţionale ale elevilor şi nu constituie întotdeauna o activitate atractivă pentru aceştia.
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor
OPORTUNITĂŢI
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele didactice în vederea procurării de auxiliare;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Oferta mare de auxiliare didactice permite o selecţie riguroasă în vederea achiziţionării;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe care le oferă şcoala, disponibilitatea acestora la colaborare
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->CDŞ-ul permite formarea deprinderilor şi abilităţilor
AMENINŢĂRI
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Imposibilitatea unor elevi de a-şi procura auxiliare şcolare;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Încărcarea unor programe şcolare;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Anumită discontinuitate între programele şcolare de la învăţământul primar cu cele ale  învăţământului gimnazial;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Grad mare de uzură fizică şi morală  a manualelor la unele obiecte.
II.RESURSE UMANE
PUNCTE  TARI
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Personal didactic titular calificat, majoritatea cu gradul didactic II si I;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->3 profesori metodişti ai ISJ Neamţ şi 3 profesori mentori;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Ofertă de şcolarizare stabilă;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Personal didactic auxiliar bine pregătit la toate compartimentele;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Personal nedidactic conştiincios şi disciplinat;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Relaţii interpersonale echilibrate;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pe o tematică diversă;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Cadrele didactice au preocupări pentru predarea lecţiilor asistate pe calculator.
PUNCTE SLABE
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Conservatorism în utilizarea metodelor activ-participative de predare-învăţare-evaluare la ciclul gimnazial;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Valorificarea insuficientă a datelor obţinute în urma monitorizării şi controlului activităţii didactice;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Lipsa unui cabinet de consultanţă psihopedagogică;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Lipsa unui cabinet medical;
OPORTUNITĂŢI
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Legislaţia muncii permite angajarea de către şcoală a personalului calificat pentru compartimentele deficitare;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de furnizori acreditaţi;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de calitate;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Posibilitatea întâlnirilor între cadre didactice ,elevi şi părinţi  pe teme diverse;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Alocarea resurelor financiare din bugetul de stat pentru formarea continuă a cadrelor didactice.
AMENINŢĂRI
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Fluctuaţia personalului didactic suplinitor;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Lipsa de atractivitate a carierei didactice
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Scăderea numărului de copii din circumscripţie creează probleme la încadrarea personalului didactic;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Creşterea numărului de elevi proveniţi din familii monoparentale sau din familii emigrate în ţările UE;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă implicare a familiei în viaţa şcolii;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Creşterea numărului de elevi cu dificultăţi de învăţare, probleme sociale
III. RESURSE MATERIALE
PUNCTE TARI
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Baza materială bună în continuă modernizare;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de teren;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Conectarea la Internet şi televiziune prin cablu;
<!--[if !supportLists]-->v  <!--[endif]-->Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice.
PUNCTE SLABE
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Lipsa unei evidenţe si a unui control în vederea recuperării pagubelor realizate de către elevi;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Unele cadre didactice nu îşi asumă responsabilitatea gestionării şi întreţinerii bunurilor din sala de clasă;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Lipsa unui proiect cu finanţare externă prin care să se asigure reînnoirea bazei didactice
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Sală de sport improvizată
OPORTUNITĂŢI
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională permit o gestionare mai eficientă a fondurilor;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea problemelor materiale curente
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Alocarea de către Primărie a fondurilor financiare necesare în vederea asigurării de condiţii materiale decente;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Programe naţionale de dotări cu material didactic pentru laboratoare şi săli de sport şi carte şcolară pentru bibliotecă.
AMENINŢĂRI
<!--[if !supportLists]-->v    <!--[endif]-->Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valutele de referinţă afectează contractele de achiziţii pe termen mediu si lung;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de nevoile şcolii.
IV.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT
PUNCTE TARI
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Colaborarea cu Primăria, Poliţia locală, Poliţia rutieră, circumscripţia sanitară, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Biserică;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Relaţii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Relaţii de parteneriat cu şcoli din  comunele învecinate, municipiul Roman, din judeţ şi din ţară;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Derularea unui număr suficient  de proiecte şi parteneriate: Programul  Eco-Şcoala, Junior Achievement, TIMMI-TIMY”,“Cartea Verde”,Proiect judeţean de creaţii literare„Carmen Sylva”,Proiectul„Eco-fotografia anului”, Programul YRE etc.
PUNCTE SLABE
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Preocupare scăzută pentru implementarea proiectelor cu finanţare europeană;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Lipsa unui punct informativ public;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Inconsecvenţa în promovarea imaginii şcolii în comunitate;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Număr mic de vizualizări ale blogului  şcolii
OPORTUNITĂŢI
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Asistenţă de specialitate în realizarea de proiecte de parteneriat;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Lobby din partea părinţilor privind realizările şi performanţele şcolii;
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Deshiderea spre colaborare a instituţiilor şi organizaţiilor din comunitatea locală.
AMENINŢĂRI
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Timpul limitat al părinţilor conduce la o slabă implicare a acestora în viaţa şcolii;
<!--[if !supportLists]-->v   <!--[endif]-->Perceperea eronată de către o parte a comunităţii a problematicii  vaste din activitatea şcolii.
Strategia dezvoltării instituţionale în 2012-2016
În urma analizei SWOT, la nivelul şcolii s-au desprins următoarele nevoi:
- importanţa muncii în echipă şi participarea la decizie;
- necesitatea refacerii legăturilor între şcoală şi comunitatea locală ( Consiliu local, biserică, poliţie, agenţi economici);
- coordonarea unor activităţi care pot rezolva unele nevoi ale comunităţii locale ( implicarea în proiecte care să aducă un plus de imagine, activităţi cultural-artistice etc.);
- formarea continuă a cadrelor didactice pe managementul calităţii şi al proiectelor;
- realizarea unor planuri concrete de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură;
- consilierea elevilor şi a părinţilor cu probleme sociale;
2.2. Viziunea
Ne propunem să fim aceeaşi  şcoală de prestigiu din comuna Horia, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, promovarea  egalităţii şanselor tuturor elevilor pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare de învăţământ şi însuşirea de către aceştia a sistemului de  valori culturale, morale şi etice necesare formării unor tineri pregătiţi pentru adaptarea la o societate aflată în continuă schimbare.
2.3.  Misiunea
Păşind  pragul Şcolii Gimnaziale „Carmen Sylva”, Horia, fiecare elev descoperă o lume armonioasă în care-şi împletesc destinele cu valorile fundamentale ale comunităţii noastre educaţionale: sinceritate, respect, libertate de opinie, toleranţă şi  sprijin reciproc. Şcoala noastră asigură tuturor accesul deplin la educaţie, la desăvârşire socio-profesională  în spiritul învăţării pe tot parcursul vieţii. Respectând cerinţele societăţii europene alături de cultivarea valorilor tradiţionale româneşti, asigurăm formarea personalităţii tânărului, apt pentru viaţă şi performanţă într-o societate a competiţiei şi competenţei profesionale.
2.4.  Ţinte ( scopuri) strategice
1.        <!--[endif]-->Optimizarea formării cadrelor didactice în spiritul învăţării pe tot parcursul vieţii
2.        <!--[endif]-->Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare existente
3.        <!--[endif]-->Creşterea gradului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii prin înfiinţarea Asociaţiei Părinţilor
4.        <!--[endif]-->Sprijinirea elevilor proveniţi din medii defavorizate în vederea ameliorării rezultatelor şcolare
5.        <!--[endif]-->Creşterea ofertei de  activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
6.        <!--[endif]-->Îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale cu  membrii comunităţii  locale şi cu alte instituţii publice
2.5.  Abordări  strategice
Ţinta strategică
Optiunea strategică
Dezvoltarea curriculară
Atragerea de resurse  financiare si dezvoltarea   resursei materiale
Dezvoltarea resursei umane
Dezvoltarea
relaţiilor comunitare
1.Optimizarea formării cadrelor didactice în spiritul  învăţării pe tot parcursul vieţii
2.Îmbunătăţireacalităţii spaţiilor de şcolarizare existente
- implicarea permanentă în îmbunătăţirea şi adaptarea programelor şcolare în raport cu valorile şi programele propuse în documentele şcolii
-prezentarea, dezbaterea şi aplicarea noutăţilor în diagnosticarea şi evaluarea potenţialului de învăţare a elevilor
- realizarea unor scheme orare stabile care să aibă ca efect progresul elevilor;
- revizuirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile reale ale elevilor;
- valorificarea oportunităţilor oferite de paleta largă de cursuri de formare
- aplicarea de chestionare pentru identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice
Nu este cazul
- realizarea unei proiecţii de buget corespunzătoare nevoilor scolii, fundamentat pe cifra de şcolarizare
- asigurarea resurselor financiare  pentru perfecţionare  din  bugetul local;
- achiziţionarea materialelor  necesare
desfăşurării optime a actului educaţional: cretă, hârtie xerox, marker, tonere imprimante etc.
- identificarea altor  surse de finanţare ( valorificarea deşeurilor, vânzare de produse confecţionate de elevi, atragerea de sponsori )
- folosirea eficientă a dotărilor existente: retea de calculatoare conectate la internet, CDI, fond de carte:
 -consultarea cadrelor didactice în vederea completării materialului didactic
- Informarea tuturor factorilor pentru dezvoltarea şi dotarea spaţiilor şcolare
- formarea specifică prin programe acreditate în domeniul managementului financiar
- antrenarea tuturor cadrelor didactice în următorii 4 ani de a  participa la programe de formare continua
- participarea la programe de formare în specialitate a  cadrelor didactice debutante / stagiare;
-perfecţionarea cadrelor didactice în problematica managementului clasei, a gestionării situaţiilor de criză
- participarea la cursuri de formare în managementul calităţii şi al proiectelor
- Atragerea de fonduri pentru autofinanţare
- continuarea dotării noului corp de şcoală
-reabilitarea termică a grădiniţei
- conectarea la internet a grădiniţei
-îmbogăţirea fondului de carte
-colaborarea cu Casa Corpului Didactic, ISJ Neamţ  şi cu alţi furnizori de programe în domeniul perfecţionării şi dezvoltării profesionale
- antrenarea reprezentanţilor comunităţii locale în sprijinirea participării cadrelor didactice la  formarea continuă;
-colaborare permanentă cu Primăria, Consiliul local
- încheierea de contracte cu posibili ofertanţi
- accesarea proiectelor cu finanţare europeană
3.Creşterea gradului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii prin înfiinţarea Asociaţiei Părinţilor
- aplicarea de chestionare părinţilor;
- creşterea atractivităţii  si aplicabilităţii opţionalelor;
- desfăşurarea unor activităţi extracurriculare complementare prin implicarea părinţilor;
- valorificarea propunerilor venite din partea părinţilor în  asigurarea progresului şcolar;
- formularea de îmbunătăţiri în cadrul raportului anual de  evaluare internă a calităţii
- creşterea gradului de satisfacţie a părinţilor  faţă de realizările şcolii
-asigurarea condiţiilor optime de lucru şi de studiu în şcoală
- identificarea unor stimulente în vederea creşterii interesului pentru o educaţie de calitate;
- asigurarea unei gestionări eficiente a bugetului şcolii;
- asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea elev-părinte-profesor,
- identificarea modalităţilor optime de motivare a părinţilor;
- cresterea calităţii resursei umane angajate în şcoală
- valorificarea experienţei profesorilor metodişti/ mentori în formarea continuă a cadrelor didactice;
-extinderea parteneriatului cu părinţii şi implicarea acestora în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;
-extinderea parteneriatului cu instituţii şi ONG-uri
- implicarea activă a Consiliului reprezentativ al părinţilor în realizarea actului educaţional;
-înfiinţarea Asociaţiei părinţilor
4.Sprijinirea elevilor proveniţi din medii defavorizate  în vederea ameliorării rezultatelor şcolare
- realizarea învăţământului diferenţiat pentru asigurarea incluziunii copiilor  cu CES;
- realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor cu dificultăţi de învăţare, dar şi a copiilor capabili de performanţă
- urmărirea progresului elevilor printr-o radiografie obiectivă a procesului de predare-învăţare-evaluare;
-creşterea procentului de promovabilitate la examene
- folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor  de învăţământ din dotare;
- asigurarea fondurilor  necesare pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic
- motivarea şi stimulare a cadrelor didactice  ai căror elevi obţin rezultate vizibile atât în cazul copiilor cu dificultăţi de învăţare, cât şi al celor capabili de performanţă
- crearea unui sistem propriu de colectare şi prelucrare a datelor privind copiii cu dificultăţi de învăţare
 - colaborarea cu CJRAE,  CSEI în aplicarea planurilor individualizate de învăţare
- aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare în colaborare cu partenerii educaţionali locali;
- implicarea părinţilor în monitorizarea progresului propriilor copii;
5.Creşterea ofertei de activităţi  extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
- stimularea potenţialului creativ,intuitiv şi imaginativ al elevilor prin intermediul disciplinelor de învăţământ;
- valorizarea interdisciplinară  a disciplinelor şcolare şi a programelor educative prin înfiinţare de cercuri,ateliere tematice,ansambluri artistice;
-desfăşurarea de programe şi proiecte educative
- elaborarea de proiecte pe teme diverse ( ecologie, educaţie rutieră, educaţie parentală,intercunoaştere, consiliere în carieră etc)
- identificarea si valorificarea modalităţilor de finanţare  din fonduri externe
- elaborarea a cel puţin un proiect cu finanţare externă;
- creşterea numărului de cadre didactice şi de elevi implicate în programe şi proiecte educative
- implicarea în  activităţi  implementate de către  instituţii furnizoare de programe educative (ISJ, MEN, ONG-uri)
- asigurarea participării tuturor cadrelor didactice la cel putin un proiect/ program educativ;
- popularizarea proiectelor si programelor in comunitate pe blogul şcolii
6.Îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale cu membrii comunităţii locale şi cu alte insituţii publice
- dezvoltarea competenţelor de comunicare şi socializare a elevilor
- desfăşurarea unor activităţi comunitare
- identificarea unor surse de finanţare în vederea achiziţionării materialelor  necesare
- realizarea unui punct informativ public ( părinţi, membri ai comunităţii locale etc.)
-implicarea tuturor factorilor educaţionali  in susţinere acţiunilor şcolii
- stabilirea unor relatii reciproc avantajoase cu potentiali colaboratori;
- realizarea unui parteneriat cu Primăria Horia  în vederea sustinerii ansamblului folcloric
-implicarea Consiliului reprezentativ al părinţilor în activitatea ansamblului folcloric
2.6. Rezultate aşteptate
Ţinta strategică
Rezultate aşteptate
Optimizarea formării cadrelor didactice în spiritul învăţării pe tot parcursul vieţii
Participarea a cel puţin 50% dintre cadre didactice la programe de formare pe managementul proiectelor şi al calităţii;
Utilizarea de către 25% dintre cadrele didactice a resurselor TIC la clasă;
Implicarea a cel puţin 10% dintre elevi în activităţile educative
Îmbunătăţirea calităţii  spaţiilor de şcolarizare existente
Obţinerea autorizaţiei de funcţionare ISU pentru noul corp de clădire recepţionat parţial în iunie 2012;
Dotarea cu materiale didactice a sălilor de clasă din noul corp de şcoală;
Derularea procedurilor de achiziţie a centralei termice şi a utilităţilor pentru noul corp de şcoală;
Reabilitarea termică a grădiniţei;
Reevaluarea lucrării de  anvelopare exterioară a şcolii
Creşterea gradului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii prin înfiinţarea Asociaţiei Părinţilor
Atragerea a cel puţin 30% dintre părinţi în activităţile complementare şcolii;
Conştientizarea părinţilor în proporţie de 50% de necesitatea organizării într-o asociaţie;
Accesarea a cel puţin un proiect cu finanţare europeană cu spijinul  Asociaţiei Părinţilor
Sprijinirea elevilor proveniţi din medii defavorizate   în vederea ameliorării rezultatelor şcolare
Reducerea cu cel puţin 10% a numărului total de absenţe normat per elev;
Recuperarea a cel puţin 10% a elevilor cu dificultăţi de învăţare;
Realizarea a cel puţin 30 de ore de pregătire per semestru la disciplinele sensibile;
Creşterea cu 0,5% a promovabilităţii la examenele naţionale
Creşterea numărului de elevi participanţi la concursuri şcolare cu 20%;
Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului libar
Participarea a cel puţin 30% dintre elevi în activităţi de voluntariat;
Organizarea unor ateliere de lucru: de creaţie, pictură, coregrafie, confecţionare de păpuşi;
Înfiinţarea unui teatru de păpuşi
Implicarea a 10% dintre elevi în realizarea revistei şcolii;
Implicarea a cel puţin 10% dintre cadre didactice în programe educative agreate de instituţiile ierarhic superioare
Îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale cu membrii comunităţii locale şi cu alte instiuţii publice
Participarea a cel puţin 10% dintre cadre didactice la acţiuni de promovare în comunitatea locală
Promovarea cooperării cu membrii comunităţii locale prin cel puţin două articole în mass-media
Creşterea numărului de postări / vizualizări a blogului şcolii;
Încheierea unor protocoale de colaborare cu reprezentanţii instituţiilor publice
Implementarea documentului  strategic
Direcţii de actiune
<!--[if !supportLists]-->Documentul  strategic va fi transformat în planuri operaţionale de actiune anuale care vor fi supuse revizuirii şi îmbunătăţirii permanente.
2.7. Monitorizare şi evaluare
Prin Consiliul de Administraţie, directorul este responsabil de implementarea şi monitorizarea proiectului strategic.
Consiliul de Administraţie va elabora instrumente de lucru pentru asigurarea monitorizării şi evaluării dezvoltării instituţionale a şcolii.
CEAC va urmări aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii şi va propune măsuri de îmbunătăţire pentru atingerea ţintelor strategice.
2.8 Programe de implementare tactică
Pentru a asigura eficienţa proiectului strategic, ne-am propus realizarea programelor  care concretizează opţiunile strategice prevăzute la pct. 2.5.
Denumirea programului
Obiective generale
Ţinte strategice
Perioada
Program de pregătire a cadrelor didactice
Formarea personalului didactic de predare  în managementul proiectelor şi al calităţii
Dezvoltarea  competenţelor necesare predării-învăţării elevului cu cerinţe educaţionale specifice
 1 -4
2012-2016
Program de reabilitare a spaţiilor şcolare
Darea în funcţiune a noului corp de şcoală
Anveloparea exterioară a grădiniţei
Dotarea cu material didactic şi echipament electronic a noului corp de şcoală
2
2012-2016
Program de îmbunătăţire a relaţiilor cu membrii comunităţii
Participarea activă a părinţilor în viaţa şcolii
Derularea unor activităţi comune elevi-părinţi-cadre
Încheierea de parteneriate cu reprezentanţii comunităţii locale şi alte instituţii publice
3, 6
2012-2016
Program de creştere a progresului elevilor prin educaţie formală şi nonformală
Ameliorarea rezultatelor elevilor prin utilizarea învăţării centrate pe nevoile elevilor
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor
Implicarea elevilor în acţiunile şcolii ( voluntariat, proiecte educative, parteneriate)
Iniţierea de activităţi de educaţie prin cercuri tematice şi ansambluri artistice
1-5
2012-2016
2.9.   <!--[endif]-->Echipa de proiect
Prezentul document este expresia unei analize, a unei gândiri și decizii colective,  a unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare
prof. Liliana Bulgaru- director
prof. înv. pr. Dorina Dănăilă- consilier educativ
prof. înv. preşc. Ionela Laura Caraiman- coordonator proiecte şi programe
prof. înv. pr. Ana Verde- responsabil Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
prof. Maria Chiţimuş - membru în Consiliul de Administraţie
prof. înv. pr. Viorica Apetrii - membru în  Consiliul de Administraţie
Cristian Baciu- viceprimar
Toma Muntianu- consilier al Primăriei Horia
Observator prof. Dorina –Maria Şerban- lider sindical
Monica Şerban- preşedinte Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
Discutat şi aprobat în Consiliul de Administraţie din 22.03.2013 şi în Consiliul Profesoral din 04.04.2013.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu